c001.002.jpg (82185 bytes)

Resim 001-002.    Hisartepe / Daskyleion: Doğudan görünüş.
Abb. 001-002.    Hisartepe / Daskyleion von Osten.