| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |


SERAMİK BULUNTULAR

Akhamenid Öncesi Evre
        * Gri Seramik
        * Phryg Seramiği
        * Korinth Seramiği
        * Lydia Seramiği
        * Orientalizan Dönem Seramiği
Erken, Orta ve Geç Akhamenid Evreler
        * Akhamenid Kaseleri
        * Attika Siyah ve Kırmızı Figür Seramiği
        * Attika Siyah Firnis Seramiği
Hellenistik Dönem Seramiği
Byzans Dönemi Seramiği
Amphoralar

Gri Seramik

    Daskyleion’ da M.ö. 8. yüzyıldan Hellenistik Dönem içlerine kadar kesintisiz devam eden güçlü bir gri tek renkli seramik kullanım geleneği vardır. M.ö. 8. ve 7. yüzyıllarda gri seramiğin oranı diğer türlere göre % 80 dir. Kalitede, yüzeyin işlenmesinde ve renkte görülen farklılıklar seramiğin üretildiği atelyeden kaynaklanmaktadır ve bazı örneklerde bu farklılıkların dönem özelliği olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir. M.ö. 8. ve 7. yüzyıllarda koyu gri ve perdahlı olan örneklerin yanısıra; açık gri, perdahlı – perdahsız ya da mika astarlı seramiklere de rastlanmaktadır. Koyu gri ve perdahlı olanları, diğer gri örneklerden ayıran en belirgin özellik bunların kesitte kırmızı bir kil rengine sahip olmalarıdır (Resim 012.001) Bu özelliğe sahip seramikler M.ö. 6. yüzyıl ve sonrasında üretilmemişlerdir. M.ö. 7. yüzyıla tarihlenen ve gri renkli Aiol seramiğinin güzel bir örneği olan kantharos’ un (Resim 012.002) benzerleri Antissa, Samothrake, Thasos, Troia, Pitane, Smyrna, Phokaia ve D.Saharane (Trakya)'da da ele geçmiştir. M.ö. 5. ve 4. yüzyıllarda Daskyleion'un gri seramikleri Attika’nın siyah firnisli seramiklerinin form repertuvarını izlemişlerdir. Athenian Agora XII, 349 no.lu skyphos taklidi olan ve Daskyleion’da ele geçmiş bir kaide parçası (Resim........) böyle bir örnektir. Bu örnekte kabın yüzeyi de Attika örneklerine benzer şekilde koyu gri olup, perdahlanmıştır. M.ö. 3. yüzyıla tarihlenen perdahlı gri seramik Daskyleion’da henüz ele geçmemiştir. Bu dönemin seramikleri artık mikalı astara sahiptirler. Bu dönemin en iyi temsilcileri, omuzunda aplike rozetleri olan bir destekli krater (Resim 012.024) ve bir emzikli kaptır (Resim 012.023). Bu her iki seramik de Hellenistik döneme ait bir evin tabanında in situ olarak bulunmuşlardır. Daskyleion gri seramiklerinde bezeme olarak kazıma teknikte, tekli ya da çoklu dalgalı çizgiler, damga baskı ile yapılmış geometrik motifler (Resim 012.003) ile düğme şeklinde aplike edilmiş motifler de görülmektedir. Az sayıda örnekte şerit halinde ek kırmızı boya da kullanılmıştır. Ele geçen gri seramiklerin, tabak, kase, phiale, skyphos, kantharos, fincan, dinos, krater, amphora, oinochoe, kapaklar ve kandil gibi zengin bir form repertuarı vardır. (Yasemin Polat)

Lydia Seramiği

    Lydia krallığının başkenti Sardis’de ele geçen seramikler sayesinde tanıdığımız birçok farklı seramik grupları ve bunlarda uygulanmış olan farklı boyama teknikleri Daskyleion kazılarında ele geçen seramiklerde de görülmektedir. Daskyleion’ da bulunan Lydia seramikleri, geç yedinci yüzyıldan, erken beşinci yüzyıla kadar devamlılık göstermektedir. Bu zaman dilimi Daskyleion’daki Lydia dönemi (Akhaemenid dönemi öncesi, M.Ö. 546 öncesi), Erken Akhaemenid Evre (M.Ö. 546-480) ve Orta Akhaemenid Evre (M.Ö. 480-360) ile synkronize olmaktadır. Bu seramikler arasında; Erken Fikellura, Ephesos Grubu, Ephesos Grubu taklitleri, Mermer Taklidi, Damarlı Boyalı ve Bikrom gibi gruplar yer almaktadır. Erken Fikellura ve Ephesos Grubu seramikleri Daskyleion’da az sayıda temsil edilmektedir ve bunlar Doğu Yunan Orientalizan etkilerini taşırlar. C. H. Greenewalt, Jr., Sardis’de ele geçen Erken Fikellura seramikleri üzerine yapıtığı incelemede bu seramiklerin batı Anadolu’nun Yunan olmayan bir kesiminde üretildiğini ileri sürmüştür (C. H. Greenewalt, Jr., “Fikellura and ‘Early Fikellura’ Pottery from Sardis”, CSCA 4 [1971]: 153-180). Diğer yandan, Ephesos Grubu seramikleri hem Anadolu, hem de Doğu Yunan Orientalizan elemanlarını ortak kullanması açısından ilgi çekicidir. Kelime anlamı itibariyle “iki renkli” diye bilinmesine karşın, Bikrom tekniğinde aslında üç renk dikkati çekmektedir (kırmızı, kahverengi-siyah ve beyaz astar). Daskyleion’da ele geçen Bikrom seramiklerinin kil özellikleri, Sardis’deki yerel üretim seramiklerinin killeri ile karşılaştırıldığında, bunların Sardis’ dan ithal edildikleri anlaşılmaktadır. Mermer Taklidi ve Damarlı boyalı seramiklerin boyama teknikleri aynıdır. Her ikisinde de sulandırılmış boya kullanılmaktadır. Damarlı boyama tekniğinde boya, belli bir süsleme yapma kaygısı olmadan vazonun ya tüm yüzeyine, ya da kalın bantlar içine sürülmektedir. Mermer Taklidi (Resim 012.008) boyamada ise, genellikle çok uçlu bir fırça yardımıyla birbirine bitişik dalgalı çizgiler, ya da bukleler oluşturulmaktadır. Damarlı boyalı ve Mermer Taklidi boyalı seramikler Daskleion’da çok sayıda ele geçmişlerdir. Seramiklerin büyük bir bölümü M.Ö. altıncı yüzyıla tarihlendirilirken, bir kısmı da, M.Ö. erken beşinci yüzyıla kadar devam etmektedirler. Her ne kadar Damarlı ve Mermer Taklidi boyalı seramiklerin çoğu olasılıkla Sardis ya da civarından gelmiş olsa da, bazı örneklerin farklı tipteki kil yapıları Sardis haricindeki başka üretim merkezine/merkezlerine işaret etmektedir. Damarlı boyalı seramikler arasında en ilgi çeken örneklerden biri bir krateriskosdur. Bu örnek Sardis haricinde üretilmiş ancak, tamamiyle Lydia boyalı seramiği anlayışıyla yapılmış ve boyanmış bir eserdir (Resim 012.007). En çok beğenilen formların başında lydion, skyphos ve tabak yer almaktadır. Ayrıca birkaç örnekle temsil edilen skyphos-krater, krater, krateriskos, amphora ve lekythos da dikkati çekmektedir. Lydion formu Daskyleion’da ele geçen bütün Lydia seramiği formları arasında %80’nin üzerinde bir yere sahiptir (Çizim…). Lydionlar M.Ö. erken dördüncü yüzyıla kadar varlıklarını sürdürmüş olmalıdırlar. Bu da, bize Akhamenid soylularının, Lydion’ un içinde bulunan madde (parfüm, ya da krem) için Lydia ile (Sardis) sürekli ticarette bulunduklarını göstermektedir. (R.Gül Gürtekin-Demir)

Attika Siyah ve Kırmızı Figür Seramiği

Daskyleion’ da diğer satraplık merkezi Sardis’e oranla çok daha fazla miktarda Attika seramiği bulunduğu göze çarpmaktadır. Atina’dan ithal edilen bu malın pazarlanması için gerekli piyasa, ticari ilişkiler ve alabilme kapasitesi, M.ö. 6. yüzyılın ikinci yarısında Batı Anadolu’nun tüm yerleşimlerinde ve Daskyleion’da önceki dönemlere göre daha da artmıştır. İonia ihtilali ve onun bastırılmasının (499/93) ve daha sonra Grek-Pers savaşlarının seramik ticaretini ne denli etkilediğini söylemek zordur. Daskyleion’da Attika seramiği ithalatında tarihi olaylara bağlanabilecek bir hiatus henüz tesbit edilememiştir. Ticaretin gelişmesinde Pers İmparatorluğunu bir ucundan öbür ucuna bağlayan emniyetli kervan yolları şüphesiz önemli bir rol oynamıştır. Bir antik yol Daskyleion’dan Kyzikos’a ve Marmara Denizinin kıyısından Lampsakos’a kadar uzanmaktadır. Daskyleion’un güneyinde ise bu yol, büyük bir olasılıkla Kral Yoluna açılmaktadır. Daskyleion’a gelen Attika seramiklerini, 6. yüzyılda Marmara ve Karadeniz’de ticaret yapan ve Kyzikos, Lampsakos gibi limanlara uğrayan İon gemileri taşımış olmalıdırlar. 5. yüzyılda ise Atina, Karadeniz’den ithal ettiği tahıl nedeniyle bu ticaret yolunda artık kendisi etkin olmuştur. Daskyleion’da Attika’dan ithal edilen içki kaseleri ve sofra takımlarını kullanan halk yalnız Persler değil, karışık bir etnik toplumun insanları olmalıdırlar. Hem antik yazarlar, hem de kazı buluntuları Daskyleion’da, Perslerle birlikte Lydia, Frig, Mysia, İonia ve Arami kökenli insanların yaşadığını kanıtlamaktadırlar. Yörede yaşayan Pers nüfusu sanıldığı kadar fazla olmamalıydı, zira Atina’da Pers piyasası için üretilmiş olan Sotades Atölyesi rythonları, Pithos Ressamı Kyliksleri ve “Paradeisos’da av sahnelerini ya da saray yaşamı” gibi tasvirlere sahip eserler Daskyleion’da az sayıda (sadece iki rython parçası ve Pithos Ressamının bir tek kyliksi) ele geçmiştir. Genelde küçük parçalar halinde ele geçen seramiklerde hangi konuların tasvir edildiğini tam olarak anlamak şimdilik zordur. Buluntuların büyük bir bölümü, Hisartepe’nin üstünde Kybele kült alanı (Resim 004.001 ; Resim 004.002) ve Temenos duvarı (Resim 010.008) çevresinde ele geçmiştir. Burada bulunan en erken Attika seramiği Akhamenid öncesi evreye ait olan ve KY Ressamının M.ö. 575-565 yıllarında boyamış olduğu bir komastlı kylikstir (Resim 012.012). 4. yüzyıl ortalarına kadar kesintisiz Attika seramiği ithalini belgeleyen bu sektör, Lydos, Exekias, Euphronios ve Antimenes (Resim 012.014) Ressamlarının kendilerinden, ya da atelyelerinden kaliteli örnekler sunmaktadır. Hisartepe dışında, sivil yerleşim alanında da Erken Akhamenid Evrenin başına tarihlenecek önemli eserler ele geçmiştir. Bunlardan biri Amasis Ressamının bir amphorasıdır (Resim 012.013) . Haimon Grubu’ nun çok sayıda ele geçen skyphos ve “cup-skyphos” larının yanısıra, bir kısmı beyaz astarlı ve bezemeli Beldam Ressamı Atelyesi lekythoslarının fazla sayıda kullanılmış olmaları dikkati çekmektedir (Resim 012.015). Orta Akhamenid Evrenin buluntuları arasında Niobidler Ressamının bir amphorası (Resim 012.018) ile bir kalyks krateri ve Polygnot Grubu kraterleri (Resim 012.019), ve diğer ressamların kalyks kraterleri (Resim 012.020 ; Resim 012.021) önem taşımaktadırlar. Ayrıca “intentional red” teknikli phialeler (Resim 012.016) ve St.Valentine Grubu kantharosları da (Resim 012.017)  sevilen içki kaseleri olmuşlardır. Geç Akhamenid Evre’de, kalyks kraterlerin sayılarında bir artış gözlenmektedir. Daskyleionlu soylular, Attika’nın lüks üretimleri olan içki kaselerini ve sofra takımlarını, kullandıkları diğer gümüş kaplar kadar sevmiş olmalıdırlar. (Yasemin Tuna-Nörling)

Attika Siyah Firnis Seramiği

    Daskyleion seramik repertuarında siyah firnisli Attika seramikleri önemli bir yoğunluğa sahiptir. Erken Akhamenid Evre’ ye ait içki kaseleri arasında “C tipi – içbükey dudaklı kyliksler” çoğunluktadır (Resim..........). Megabazos döneminden itibaren siyah firnisli Attika seramiğinde sayısal bir artış gözlenmektedir. İthal edilmiş bu kaplar arasında, skyphos, tek kulplu çanak (Resim.......), tuzluk, ayaklı çanak, lekanis ve oinokhoe gibi formlar dikkati çeker. M.ö. 5. yüzyılın başlarında bu formlara krater, kandil ve Akhamenid kaseleri tipindeki phialeler (Resim........) ve “inset stemless” ler (Resim......) eklenmiştir. M.ö. 480-450 yılları arasındaki dönem bu seramiklerin en yoğun olduğu evredir. M.ö. 450-425 döneminde ithalat kısmen gerilerken (Resim.....), 5. yüzyılın son dörtlüğünde yeniden canlanmıştır. Geç Akhamenid Evre döneminde ise Attika siyah firnisli seramiklerin giderek daha az kullanıldığını ele geçen buluntular göstermektedir. (Gökhan Coşkun)

Amphoralar

Arkaik Dönem Ticari Amphoraları

    Daskyleion’da ele geçen ticari amphoralar üretim merkezlerine göre altı grup altında sınıflandırılmışlardır. Bunlar; Khios, Klazomenai, Miletos, Samos, Lesbos ve Thasos’ dur. Ayrıca amphoralar, Akhamenid öncesi evre ile Erken Akhamenid evredeki dağılımlarına göre de değerlendirilmişlerdir.

Üretim merkezleri:

Khios: Daskyleion kazılarında ele geçen Arkaik Dönem ticari amphoraları arasında gerek tip çeşitliliği, gerekse de yoğunluk bakımından Khios ticari amphoraları ilk sırada yer almaktadır ve bunlar üç alt grupta ele alınabilir:

Khios I Grubu: M.ö. 7. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın başına tarihlenen bu grup, en erken Khios örneklerini temsil eder ve bu tipi oluşturan amphoralar yüksek bant formunda, dış yüzü bombeli, firnisli ağız kenarına sahiptir, dış yüz yoğun beyaz astar ile kaplıdır. Astar üzerinde siyah firnis ile yapılmış yatay ve düşey bantlardan oluşan bezeme vardır. Ayrıca omuz üzerinde yatay “S” şeklinde firnis bezeme bulunmaktadır. Kil yoğun kum ve az miktarda kireç katkılıdır (Resim .......... = Çizim1).

Khios II Grubu: M.ö. 6. yüzyılın üçüncü dörtlüğüne tarihlenen bu amphoralar, kalın, beyaz astarlı erken dönem örnekleri ile, 6. yüzyılın son dörtlüğünden itibaren yoğun olarak üretilen şişkin boyunlu Khios amphoraları arasında bir geçiş grubu oluşturmaktadır. Form olarak, dışa hafif çekik yuvarlatılmış ince bilezik formunda ağız kenarına, hafif şişkin ve uzun bir boyuna sahiptirler. Ağız kenarı genelde firnislidir. Gövde ve boyun erken örneklere göre daha uzun ve incedir. Ayrıca bu grupta, erken dönem Khios amphoralarında görülen, kalın beyaz astar ve siyah kalın firnis bantlarla yapılan bezeme sistemi yoktur. Bezeme ince ve basit firnis bantlardan oluşmaktadır. Kil yoğun kum ve kireç, az miktarda mika katkılıdır (Resim...=Çizim 2).

Khios III Grubu: Daskyleion’ da ele geçen Khios üretimi ticari amphoralar arasında en yoğun olarak karşımıza çıkan tip, Tip Khios III grubudur. Bu grubun en belirleyici özelliği, yukarı kalkık, dışa çekik, yuvarlatılmış kuvvetli bilezik şeklinde firnisli ağız kenarına ve şişkin boyun yapısına sahip olmalarıdır. Kulp dudağın hemen altından başlar ve elips kesitli baston formundadır. Bu grubu oluşturan amphoraların büyük bir kısmının boyunda ticari marka olarak yorumlanan harf benzeri işaretler bulunmaktadır. Kil hamuru Khios amphoralarının genel kil yapısına uymaktadır ve yoğun kum, az miktarda mika ve kireç katkılıdır. Bu grubu oluşturan amphoralar M.ö. 530 yıllarında üretilmeye başlanmış olup, küçük manipülasyon farklılıklarıyla M.ö.5.yüzyılın ikinci dörtlüğünün içlerine kadar üretilmişlerdir. (Resim........=Çiz. No:3,4).

Klazomenai: Yoğun olmamakla birlikte, Arkaik Dönem boyunca hep temsil edilmektedirlerve üç tip oluştururlar:.

Klazomenai I Grubu: Daskyleion’da ele geçen Tip Klazomenai I grubuna ait örnekler; kesitte dipçik formunda, kalın, dışa taşkın, aşağı sarkık keskin uçlu ve boyuna taşan firnisli ağız yapısı ile ortak özellikler göstermektedirler ve omuza doğru hafif daralan ve omuzla bağlantısı içte bir mahmuzla kuvvetlendirilmiş boyuna, boynun ortasından çıkan ve açılarak omuzla birleşen elips kesitli yay şeklinde kulplara, şişkin bir karına ve geniş, alçak oyuklu dip-kaideye sahiptirler. Omuzda iki, gövde ve gövde altında birer tane kalın yatay firnis bant, kulplar üzerinden gelip, gövde altındaki banda kadar devam eden düşey firnis bantlardan oluşan bir bezeme sitemi görülmektedir. Kil hamuru yoğun miktarda kum ve kireç, az miktarda kuvars ve mika katkılıdır. Bu grup, M.ö. 7. yüzyılın sonu ile M.ö. 580 yılları arasına tarihlendirilmektedir. (Resim..... Çiz.No: 5).

Klazomenai II Grubu: Bu örnekler, dışa çekik yuvarlatılmış bilezik formunda, firnislenmiş ağız kenarına, silindirik boyun yapısına, elips kesitli baston formunda kulba ve dışarı doğru hafif açılan, baş parmak kesitli ve alçak oyuklu dip-kaideye, oldukça ince grenli, yoğun kum ve değişen oranlarda kireç ve kuvars katkılı kil hamuruna sahiptirler. Üretim yılları M.ö. 6. yüzyılın ilk yarısına aittir. (Resim.......=Çiz.No:6).

Klazomenai III Grubu: Dışa çekik kuvvetli bilezik formunda ve firnislenmiş ağız kenarına, elips kesitli baston formunda kulba, omuza doğru hafif daralan boyun yapısına, boyundan omuza geçişte keskin bir açıya ve şişkin ovoid bir gövde yapısına sahip olan bu formun örneklerinin bezemesinde; omuzda iki, gövde altında bir ve ayrıca kulplar üzerinden gelip, gövde altındaki bantla birleşen iki simetrik bant görülmektedir. Bu tipe ait amphoralar, M.ö.6. yüzyılın üçüncü dörtlüğünden itibaren üretilmeye başlanmış, yüzyılın son dörtlüğünde ise üretim yoğunluğu artmıştır ve bunların üretimi İonia İhtilali’nden sonra kesilmiştir (Resim....... =Çiz. No: 7).

Miletos: Daskyleion’da ele geçen Miletos üretimi amphoraların, yüksek ve ince yastık formunda ağız kenarına, kesin kural olmamakla birlikte dudaktan boyuna geçişte bir veya iki tane silme-kademeye, omuza doğru hafif daralan boyuna, ovoid ve küremsi olmak üzere iki tip gövde yapısına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Kil’ de yoğun mika ile kireç ve kum katkı dikkati çekmektedir. Miletos üretimi ticari amphoraları, dar zaman aralıkları ile gruplara ayırmak kolay değildir. Bir çok merkezde bu amphora grubunun bütün Arkaik Dönem boyunca üretildiği saptanmıştır. Bu gruba ait üretimler M.ö. 7. yüzyılın sonu ile 5.yüzyılın başları arasına tarihlenmektedirler (Resim.... = Çiz.No: 8,9).

Samos: M.ö. 7. yüzyılın sonlarından 5.yüzyılın başlarına kadar üretilmiş olan Samos Amphoraları iki ana grup altında incelenebilirler:

Samos I Grubu: Dış yüz yuvarlatılmış, iç yüzde dudaktan boyuna geçişte hafif oyuk, dışa çekik ve kalınlaştırılmış ağız kenarı, silindirik ya da omuza doğru hafif daralan boyun, elips kesitli baston formunda kulplar gözlenmektedir.Gövde ovoid bir yapı göstermektedir ve gövde altı hızla daralarak sığ oyuklu dip-kaideyi oluşturur.Kesin bir kural olmamakla birlikte, genelde boyunda silme-kademe bulunmaktadır. Kilde katkı maddesi olarak yoğun kum, değişen miktarlarda kireç, mika ve siyah zerrecik bulunmaktadır. Tip Samos I grubunu oluşturan amphoralar 7. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın ilk dörtlüğüne tarihlendirilmektedirler (Resim......=Çiz.No: 10).

Samos II Grubu: Bu gruba ait örnekler Daskyleion’ da çok sayıda ele geçmişlerdir. Bunlarda dışa çekik, aşağı sarkık, kalınlaştırılmış ağız kenarına, silindirik boyun yapısına, dudağın hemen altından başlayan elips kesitli, baston formunda kulba, ovoid gövde yapısına, sığ oyuklu düğme kaideye rastlanılmaktadır. Kesin bir kural olmamakla birlikte boyun üzerinde silme-kademe vardır. Kil hamuru yoğun kum, değişen oranlarda mika, kuvars ve kireç katkılıdır. Bu örnekler, M.ö. 6. yüzyılın son dörtlüğü ile, M.ö. 5. yüzyılın ilk dörtlüğüne tarihlendirilmektedirler. (Resim.......=Çiz. No: 11).

Lesbos: Lesbos amphoraları, kendilerine özgü geri renkleri ve form yapıları ile hemen dikkati çekseler de, Daskyleion’da kırmızı kil hamuruna sahip örneklere de rastlanmıştır. Lesbos üretimi ticari amphoralar, dışa çekik yuvarlatılmış bilezik formunda ağız kenarı, boyundan omuza geçişte bulunan silme- kademe, dudağın hemen altından başlayan elips kesitli, baston formunda kulp yapıları ile tanınmaktadır. Bu amphoraların en önemli özelliklerinden biri de, kulbun omuza birleştiği yerde, kulp üzerinden gelip, omuza geçen ve fare kuyruğu (rat tail) adı verilen bir kabartmanın bulunmasıdır. Daskyleion’da ele geçen Lesbos üretimi ticari amphoralar M.ö. 7. yüzyılın sonlarından 5. yüzyılın başlarına kadar devam eden bir üretim süreci göstermektedirler. Gri kil hamuruna sahip olanların, kırmızı kil hamuruna sahip olan örneklerden daha erken bir üretim dönemi gösterdikleri söylenebilir. ( Resim......=Çiz.No: )

Thasos: Thasos, M.ö. 6. yüzyılın sonu ile 5. yüzyılın başlarında şarap üretim kalitesini ispatlamıştır. Buna bağlı olarak da bu dönmelerde yoğun amphora üretimi görülmektedir. Bu durum Daskyleion’da da izlenebilmektedir. Daskyleion’da ele geçen Thasos üretimi ticari amphoralar, boyundan keskin açı ile ayrılan, dışa doğru açılan üçgen formunda ağız kenarına, omuza doğru hafif daralan boyun yapısına, dudağın hemen altından başlayan, elips kesitli baston formunda kulplara sahiptir. Kesin bir kural olmamakla birlikte, dudaktan boyuna geçişte derin bir oluk bulunmaktadır. Kil hamuru yoğun kum, değişen oranlarda mika, kuvars ve kireç katkılıdır. (Resim....=Çiz.No:13).

Kronolojik değerlendirilme:

Ele geçen buluntular ışığında, Daskyleion’un M.ö. 7. yüzyılın sonlarından itibaren bütün Arkaik Dönem boyunca Ion ve Aiol kentleri ile ticari ilişkilere girdiği izlenirken, M.ö. 546 yılından sonra bu ticari ilişkilerde değişmeler meydana gelmiştir. M.ö. 546’ dan önce Khios ile yapılan ticaret zayıftır. Akhaemenid’ lerle birlikte, tüm amphoralar göz önünde tutulduğunda, Khios amphoralarının kapladıkları % 43’ lük oranla, bunların ithalatının gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Klazomenai ile de, M.ö. 7. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan ticari ilişkiler 5. yüzyıl başlarına kadar devam etmiş ve Ionia ihtilalinden sonra kesilmiştir. Ancak, tüm Arkaik Dönem boyunca Daskyleion’ un Klazomenai ile olan ticaretinin, diğer merkezlerle oduğu kadar yoğun olmadığı dikkati çekmektedir. Samos ile olan ticaretin de 7. yüzyıl başlarında başladığı ve 546’ dan sonra gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Akhamenid’ lerle birlikte, Samos amphoraları, erken dönemde ele geçenlere göre dört kat fazla ithal edilmişlerdir. Aynı durum Milethos amphoraları için de geçerlidir. Akhamenid öncesi evrede hiç görülmeyen Thasos ve Lesbos amphoraları, Erken Akhamenid Evre ile birlikte yoğun bir şekilde ithal edilmeye başlamışlardır ve bunlar, oran olarak Khios amphora’ larından sonra, en çok ele geçen amphora grubunu oluşturmaktadırlar.
(C.Atila)

DASKYLEİON'DA ELE GEÇEN ARKAİK DÖNEM TİCARİ AMHPORALARININ YÜZDE ORANI OLARAK DAĞILIMI *

KHİOS

KLAZOMENAİ

MİLETOS

SAMOS

LESBOS

THASOS

TOPLAM

TİP I

TİP II

TİP III

TİP I

TİP II

TİP III

TİP I

TİP II

PRE-AKHAMENİD EVRE

4,10%

4,80%

5,10%

4,20%

4,80%

23,00%

AKHAMENİD EVRE

5,30%

30,70%

2,50%

3,40%

7,60%

9,80%

9,40%

10,80%

77,00%

* Dağılım oranı Pre-Akhamenid ve Akhamenid Evrelere göre yapılmıştır.


| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |